Dịch từ "biết lẽ phải" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết lẽ phải" trong tiếng Anh

VI

biết lẽ phải {tính từ}

Cách dịch tương tự của từ "biết lẽ phải" trong tiếng Anh

biết động từ
English
phải trạng từ
phải tính từ
English
phải động từ
English