Dịch từ "biết động cơ tối thượng của" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết động cơ tối thượng của" trong tiếng Anh

VI

biết động cơ tối thượng của {động từ}

biết động cơ tối thượng của (từ khác: bắt thóp)
to know the ulterior motive of

Ví dụ về cách dùng từ "biết động cơ tối thượng của" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesebiết động tối thượng của