Dịch từ "biết đọc biết viết" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết đọc biết viết" trong tiếng Anh

VI

biết đọc biết viết {tính từ}

biết đọc biết viết (từ khác: biết chữ)