Dịch từ "biết được ai đang không nói thật" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết được ai đang không nói thật" trong tiếng Anh

VI

biết được ai đang không nói thật {động từ}

biết được ai đang không nói thật (từ khác: hiểu thấu ai)
to see through sb

Ví dụ về cách dùng từ "biết được ai đang không nói thật" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesebiết được ai đang không nói thật