Dịch từ "biết đích xác" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biết đích xác" trong tiếng Anh

biết đích xác {trạng}
VI

biết đích xác {trạng từ}

biết đích xác (từ khác: chắc chắn)

Cách dịch tương tự của từ "biết đích xác" trong tiếng Anh

biết động từ
English
đích danh từ