Dịch từ "biến thể hình vị" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến thể hình vị" trong tiếng Anh

VI

biến thể hình vị {danh từ}

1. ngôn ngữ học
biến thể hình vị (từ khác: tha hình vị)