Dịch từ "biến thái" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến thái" trong tiếng Anh

biến thái {danh}
EN
biến thái {tính}
EN
VI

biến thái {danh từ}

1. thô tục
biến thái (từ khác: anh chàng ẻo lả)
volume_up
pansy {danh} [tục]

Cách dịch tương tự của từ "biến thái" trong tiếng Anh

thái danh từ
English
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
hình thái danh từ
English
trạng thái danh từ
English
biến chuyển động từ
English
biến thể tính từ
English
động thái danh từ
biến đổi động từ
biến đổi danh từ
English
biến cố danh từ
English
biến đi tính từ
English