Dịch từ "biến số" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến số" trong tiếng Anh

biến số {danh}
VI

biến số {danh từ}

biến số (từ khác: biến sô)

Cách dịch tương tự của từ "biến số" trong tiếng Anh

số danh từ
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
con số danh từ
chữ số danh từ
hằng số tính từ
English
cơ số danh từ
English
mã số danh từ
English
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English