Dịch từ "biến sô" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến sô" trong tiếng Anh

biến sô {danh}
VI

biến sô {danh từ}

biến sô (từ khác: biến số)

Cách dịch tương tự của từ "biến sô" trong tiếng Anh

biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
biến thái danh từ
English
biến thể tính từ
English
biến đổi động từ
biến đổi danh từ
English
biến cố danh từ
English
biến đi tính từ
English
biến đi động từ
English
biến mất động từ
English
biến loạn danh từ
English
biến thành động từ
English
biến thiên động từ
English