Dịch từ "biến mất" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến mất" trong tiếng Anh

biến mất {tính}
biến mất {động}
làm biến mất {động}
VI

biến mất {tính từ}

biến mất (từ khác: tiêu tan)

Ví dụ về cách dùng từ "biến mất" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "biến mất" trong tiếng Anh

mất động từ
mất
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
lỡ mất động từ
English
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
biến thái danh từ
English
làm biến mất động từ
English
biến thể tính từ
English
biến đổi động từ
biến cố danh từ
English
chạy mất động từ
biến đi tính từ
English