Dịch từ "biến dị" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến dị" trong tiếng Anh

biến dị {danh}
VI

biến dị {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "biến dị" trong tiếng Anh

dị tính từ
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
giản dị tính từ
dung dị tính từ
English
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
biến thể tính từ
English
kỳ dị tính từ
biến đổi động từ
vụ ly dị danh từ
English
biến cố danh từ
English