Dịch từ "biến dạng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến dạng" trong tiếng Anh

biến dạng {tính}
làm biến dạng {động}
VI

biến dạng {tính từ}

biến dạng (từ khác: bẹp, bẹp rúm)

Ví dụ về cách dùng từ "biến dạng" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesetrở nên biến dạng

Cách dịch tương tự của từ "biến dạng" trong tiếng Anh

dạng danh từ
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
biến thái danh từ
English
hình dạng danh từ
English
biến thể tính từ
English
biến đổi động từ
khuôn dạng danh từ
English
đa dạng tính từ
English
biến cố danh từ
English
biệt dạng động từ