Dịch từ "biến dưỡng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến dưỡng" trong tiếng Anh

VI

biến dưỡng {danh từ}

biến dưỡng (từ khác: sự trao đổi chất)

Cách dịch tương tự của từ "biến dưỡng" trong tiếng Anh

biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
biến thái danh từ
English
biến thể tính từ
English
nhà điều dưỡng danh từ
biến đổi động từ
nhà an dưỡng danh từ
nuôi dưỡng động từ
English
biến cố danh từ
English
biến đi tính từ
English