Dịch từ "biến chuyển" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến chuyển" trong tiếng Anh

biến chuyển {động}
VI

biến chuyển {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "biến chuyển" trong tiếng Anh

biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
chuyển động từ
uyển chuyển tính từ
English
biến thái tính từ
English
biến thể tính từ
English
biến đổi động từ
English
di chuyển động từ
English
hoán chuyển động từ
English
biến cố danh từ
English
Những từ khác
Vietnamese
  • biến chuyển