Dịch từ "biến cục bộ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến cục bộ" trong tiếng Anh

VI

biến cục bộ {danh từ}

1. toán học
biến cục bộ

Cách dịch tương tự của từ "biến cục bộ" trong tiếng Anh

bộ danh từ
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
cục danh từ
óc cục bộ danh từ