Dịch từ "biến cải" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến cải" trong tiếng Anh

biến cải {động}
VI

biến cải {động từ}

Cách dịch tương tự của từ "biến cải" trong tiếng Anh

biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
biến thái danh từ
English
biến thể tính từ
English
biến đổi động từ
biến đổi danh từ
English
biến cố danh từ
English
biến đi tính từ
English
biến đi động từ
English
biến mất động từ
English
của cải danh từ
biến loạn danh từ
English