Dịch từ "biến cú" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến cú" trong tiếng Anh

biến cú {danh}
VI

biến cú {danh từ}

1. "lời diễn giải của người nói hoặc người viết", ngôn ngữ học
biến cú

Cách dịch tương tự của từ "biến cú" trong tiếng Anh

danh từ
English
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
biến thái danh từ
English
biến thể tính từ
English
biến đổi động từ
biến đổi danh từ
English
biến cố danh từ
English
biến đi tính từ
English
biến đi động từ
English
biến mất động từ
English
biến loạn danh từ
English
biến thành động từ
English