Dịch từ "biến cách" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến cách" trong tiếng Anh

biến cách {danh}
EN
VI

biến cách {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "biến cách" trong tiếng Anh

cách danh từ
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
ngăn cách tính từ
English
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
phương cách danh từ
English
kiểu cách danh từ
English
phong cách danh từ
English
cung cách danh từ
English
biến thể tính từ
English
tính cách danh từ
English
tư cách danh từ
English