Dịch từ "biến ai thành nạn nhân" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến ai thành nạn nhân" trong tiếng Anh

VI

biến ai thành nạn nhân {động từ}

biến ai thành nạn nhân (từ khác: cô lập, xa lánh ai do một việc làm sai trái)