Dịch từ "biến ảo" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến ảo" trong tiếng Anh

biến ảo {danh}
VI

biến ảo {danh từ}

biến ảo

Cách dịch tương tự của từ "biến ảo" trong tiếng Anh

biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
ảo tính từ
ảo danh từ
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
biến thái danh từ
English
biến thể tính từ
English
biến đổi động từ
biến đổi danh từ
English
biến cố danh từ
English
biến đi tính từ
English