Dịch từ "biến điện kế" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến điện kế" trong tiếng Anh

VI

biến điện kế {danh từ}

1. điện tử
biến điện kế

Cách dịch tương tự của từ "biến điện kế" trong tiếng Anh

kế trạng từ
English
kế danh từ
English
điện danh từ
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
biến áp kế danh từ
English
biến điện áp danh từ