Dịch từ "biến điện áp" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến điện áp" trong tiếng Anh

VI

biến điện áp {danh từ}

1. điện tử
biến điện áp

Cách dịch tương tự của từ "biến điện áp" trong tiếng Anh

điện danh từ
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
bộ tự động điều chỉnh điện áp danh từ
biến điện kế danh từ