Dịch từ "biến đi" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến đi" trong tiếng Anh

biến đi {động}
biến đi {tính}
EN
VI

biến đi {động từ}

Ví dụ về cách dùng từ "biến đi" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "biến đi" trong tiếng Anh

biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
đi động từ
đi giới từ
English
dẫn đi động từ
English
dắt đi động từ
English
tập cho đi động từ
English
bắt đi động từ
English
đường đi danh từ
English
mờ đi động từ
English
dáng đi danh từ
English
cách bước đi danh từ
English