Dịch từ "biến đổi" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến đổi" trong tiếng Anh

biến đổi {động}
biến đổi {danh}
EN
VI

biến đổi {động từ}

1. Tổng quan
biến đổi (từ khác: biến thành, đổi thành)
biến đổi (từ khác: biến, cải biến, chuyển đổi, đổi)
biến đổi (từ khác: thay đổi, đổi khác)
2. "hình dạng"
biến đổi (từ khác: biến chế, biến tải)

Cách dịch tương tự của từ "biến đổi" trong tiếng Anh

đổi động từ
đổi danh từ
English
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
không thay đổi tính từ
English
biến chuyển động từ
English
biến thái tính từ
English
thay đổi động từ
việc trao đổi danh từ
English
biến thể tính từ
English
hay thay đổi tính từ
English
biến cố danh từ
English
dễ thay đổi tính từ
English