Dịch từ "biến áp kế" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến áp kế" trong tiếng Anh

VI

biến áp kế {danh từ}

1. vật lý
biến áp kế

Cách dịch tương tự của từ "biến áp kế" trong tiếng Anh

kế trạng từ
English
kế danh từ
English
biến tính từ
English
biến danh từ
biến động từ
biến điện kế danh từ