Dịch từ "biến" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biến" trong tiếng Anh

biến {danh}
biến {động}
biến {tính}
tùy biến {tính}
EN
EN
VI

biến {danh từ}

1. Tổng quan
2. toán học

Ví dụ về cách dùng từ "biến" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.