Dịch từ "biếm" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biếm" trong tiếng Anh

biếm {động}
châm biếm {tính}
châm biếm {động}
EN
VI

biếm {động từ}