Dịch từ "biên tập viên" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biên tập viên" trong tiếng Anh

EN
VI

biên tập viên {danh từ}

biên tập viên (từ khác: soạn giả)

Cách dịch tương tự của từ "biên tập viên" trong tiếng Anh

viên danh từ
English