Dịch từ "biên tập" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biên tập" trong tiếng Anh

biên tập {động}
EN
EN
EN
VI

biên tập {động từ}

biên tập (từ khác: chỉnh sửa)

Ví dụ về cách dùng từ "biên tập" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "biên tập" trong tiếng Anh

cuộc tụ tập danh từ
English
biên dịch động từ
English
biên độ danh từ
English
biên cương danh từ
English
biên giới danh từ
biên bản danh từ
English
triệu tập động từ
tuyển tập danh từ
tụ tập động từ
biên thùy danh từ
English
biên mã động từ
English
luyện tập động từ
bay diễn tập danh từ