Dịch từ "biên soạn" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biên soạn" trong tiếng Anh

biên soạn {danh}
EN
biên soạn {động}
VI

biên soạn {danh từ}

biên soạn (từ khác: sự biên tập)

Cách dịch tương tự của từ "biên soạn" trong tiếng Anh

biên dịch động từ
biên độ danh từ
biên cương danh từ
biên giới danh từ
biên bản danh từ
English
biên thùy danh từ
English
biên mã động từ
English
biên phòng danh từ
biên ải danh từ
bàn soạn động từ
người biên soạn danh từ
English