Dịch từ "biên mã âm thanh" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biên mã âm thanh" trong tiếng Anh

VI

biên mã âm thanh {danh từ}

biên mã âm thanh