Dịch từ "biên bản" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biên bản" trong tiếng Anh

biên bản {danh}
EN
VI

biên bản {danh từ}

Cách dịch tương tự của từ "biên bản" trong tiếng Anh

bản danh từ
căn bản danh từ
văn bản danh từ
cơ bản danh từ
English
nguyên bản danh từ
English
biên dịch động từ
English
biên độ danh từ
English