Dịch từ "biên độ tần số" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "biên độ tần số" trong tiếng Anh

VI

biên độ tần số {danh từ}

1. vật lý
biên độ tần số