Dịch từ "Bengaluru" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Bengaluru" trong tiếng Anh

Bengaluru {danh (r)}
VI

Bengaluru {danh từ riêng}

1. địa lý
Bengaluru