Dịch từ "ben-tô-nít" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "ben-tô-nít" trong tiếng Anh

ben-tô-nít {danh}
VI

ben-tô-nít {danh từ}

1. khoáng vật học
ben-tô-nít

Cách dịch tương tự của từ "ben-tô-nít" trong tiếng Anh

ben danh từ
English