Dịch từ "Belgorod" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Belgorod" trong tiếng Anh

Belgorod {danh (r)}
EN

Nghĩa của "Belgorod" trong tiếng Việt

VI

Belgorod {danh từ riêng}

1. địa lý
Belgorod
EN

Belgorod {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Belgorod
Belgorod {danh (r)}