Dịch từ "Belem biblical" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "Belem biblical" trong tiếng Anh

Belem biblical {danh (r)}
VI

Belem biblical {danh từ riêng}

1. địa lý
Belem biblical