Dịch từ "beckeli" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "beckeli" trong tiếng Anh

beckeli {danh}
VI

beckeli {danh từ}

1. khoáng vật học