Dịch từ "bazơ" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bazơ" trong tiếng Anh

bazơ {danh}
EN
VI

bazơ {danh từ}

1. hóa học
bazơ (từ khác: ba zơ)