Dịch từ "bay xoắn đảo ngược" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay xoắn đảo ngược" trong tiếng Anh

VI

bay xoắn đảo ngược {danh từ}

1. hàng không
bay xoắn đảo ngược