Dịch từ "bay vù" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay vù" trong tiếng Anh

bay vù {động}
VI

bay vù {động từ}

bay vù (từ khác: bay vèo vèo)

Cách dịch tương tự của từ "bay vù" trong tiếng Anh

bay đại từ
English
bay động từ
bay quay tròn động từ
English
bay tay vào động từ
English
bay màu động từ
English
bay lượn động từ
English
bay mùi thối động từ
English
bay quần động từ
English
bay vèo động từ
bay diễn tập danh từ
bay liệng động từ
bay bướm tính từ
bay biến động từ
English
bay xuống danh từ
English
bay bổ nhào danh từ
English