Dịch từ "bay vèo vèo" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay vèo vèo" trong tiếng Anh

bay vèo vèo {động}
VI

bay vèo vèo {động từ}

bay vèo vèo (từ khác: bay vù)

Cách dịch tương tự của từ "bay vèo vèo" trong tiếng Anh

bay đại từ
English
bay động từ