Dịch từ "bay tay vào" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay tay vào" trong tiếng Anh

bay tay vào {động}
VI

bay tay vào {động từ}

bay tay vào (từ khác: lao vào, dấn mình vào)

Cách dịch tương tự của từ "bay tay vào" trong tiếng Anh

vào giới từ
English
tay danh từ
bay đại từ
English
bay động từ