Dịch từ "bay tầm thấp" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay tầm thấp" trong tiếng Anh

VI

bay tầm thấp {danh từ}

1. hàng không

Ví dụ về cách dùng từ "bay tầm thấp" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Vietnamesebay tầm thấp

Cách dịch tương tự của từ "bay tầm thấp" trong tiếng Anh

thấp tính từ
English
tầm giới từ
English
tầm danh từ
English
bay đại từ
English
bay động từ