Dịch từ "bay quay tròn" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay quay tròn" trong tiếng Anh

bay quay tròn {động}
EN
VI

bay quay tròn {động từ}

1. hàng không
bay quay tròn

Cách dịch tương tự của từ "bay quay tròn" trong tiếng Anh

tròn tính từ
tròn danh từ
English
quay động từ
bay đại từ
English
bay động từ