Dịch từ "bay quá mục tiêu" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay quá mục tiêu" trong tiếng Anh

VI

bay quá mục tiêu {động từ}

bay quá mục tiêu