Dịch từ "bay mùi thối" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay mùi thối" trong tiếng Anh

bay mùi thối {động}
VI

bay mùi thối {động từ}

bay mùi thối (từ khác: bốc mùi thối, thối)

Cách dịch tương tự của từ "bay mùi thối" trong tiếng Anh

thối động từ
mùi danh từ
English
bay đại từ
English
bay động từ
bốc mùi thối động từ
English