Dịch từ "bay lật úp" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay lật úp" trong tiếng Anh

bay lật úp {danh}
VI

bay lật úp {danh từ}

1. hàng không
bay lật úp

Cách dịch tương tự của từ "bay lật úp" trong tiếng Anh

lật động từ
English
bay đại từ
English
bay động từ
bay lật phật động từ
English