Dịch từ "bay lên theo đường thẳng đứng" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay lên theo đường thẳng đứng" trong tiếng Anh

EN
VI

bay lên theo đường thẳng đứng {động từ}

1. hàng không
bay lên theo đường thẳng đứng