Dịch từ "bay là là gần đất" từ Việt sang Anh

VI

Nghĩa của "bay là là gần đất" trong tiếng Anh

VI

bay là là gần đất {danh từ}

1. hàng không
bay là là gần đất